คณะกรรมการพัฒนาคณะสู่สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่ครอบคลุมพันธกิจทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ปีการศึกษา 2560

การจัดการความรู้ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรื่อง กระบวนการหลังสหกิจศึกษา 2559

การจัดการความรู้ครั้งที่ 2 และ 5  ปีการศึกษา 2560 เรื่อง การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์

การจัดการความรู้ครั้งที่ 3 เรื่อง การผลิตงานสร้างสรรค์ทางการถ่ายภาพ

การจัดการความรู้ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เรื่อง ทัศนะวิธีวิทยาชาติพันธุ์วรรณนาในโรมาเนีย

การจัดการความรู้ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

การจัดการความรู้ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560 เรื่อง การวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

การจัดการความรู้ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2560 เรื่อง การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพและงานสร้างสรรค์ตามแบบจำลอง

การจัดการความรู้ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 เรื่อง การประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่

ปีการศึกษา 2559

 การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 การทำวิจัยแบบกรณีศึกษา

 การทำวิจัยแบบกรณีศึกษา (ต่อ) ตอน จากการวิจัยกรณีศึกษาเรื่องผลกระทบสื่อมวลชน

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

 การข้ามผ่านทางการสื่อสาร

***เอกสารการวิจัยแบบกรณีศึกษา


ปีการศึกษา 2558

 การสื่อสารคือการแบ่งปัน

 What is communication ?

 Sign is Signification

 Semiotic Research

การฟื้นฟูสมรรถณะทางการสอนและการวิจัยทางนิเทศศาสตร์

HTML 5 กับแนวการเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร์


ปีการศึกษา 2557

 แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

 การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping

 Research Clinic : การวิจัยทางการสื่อสารแต่ละสาขา

 Research Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *