การบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ข้อมูลหลักฐานตัวบ่งชี้ 3.1 ปีการศึกษา 2560 [คลิกที่นี่]


 คู่มือบริการวิชาการแก่สังคม คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2558


 แผนปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการคณะนิเทศศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2558


 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการคณะนิเทศศาสตร์


           การบริการวิชาการนับเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะนิเทศศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน โดยประสานความร่วมมือกับอาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ โดยมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม

 กิจกรรมบริการวิชาการร.ร.สารสาสน์วิเทศฯอ.ประกิจ อาษา อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง อ.เจตน์จันทร์ เกิดสุข และ อ.วณิชชา ภราดรสุธรรม ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยสอนนักเรียนระดับมัธยมปลาย แผนกสองภาษา ในรายวิชาเกี่ยวกับการสื่อสาร โดยเน้นการเรียนการสอนควบคู่กับการทำฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนการ สอนด้านนิเทศศาสตร์ ได้แก่ด้านการแสดง ด้านการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์เป็นต้น
 กิจกรรมแนะแนวก้าวแรกสู่รั้วนิเทศศาสตร์ ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *