คณะกรรมการพัฒนาคณะสู่สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่ครอบคลุมพันธกิจทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ปีการศึกษา 2565

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2565
เรื่อง “แนวคิดโพสต์โมเดิร์นเพื่อการปรับหลักสูตรและแนวทางการวิจัย” ☜(ˆ▿ˆc)

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2565
เรื่อง “การหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก” ☜(ˆ▿ˆc)

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2565
เรื่อง “การวิจัยทางนิเทศศาสตร์เกี่ยวกับการสื่อสารในการเรียนการสอน” ☜(ˆ▿ˆc)

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2565
เรื่อง “แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 2566″ ☜(ˆ▿ˆc)

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5/2565
เรื่อง “การเก็บข้อมูลสนามเพื่อการวิจัยสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์” ☜(ˆ▿ˆc)

ปีการศึกษา 2564

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2564
เรื่อง “การให้คะแนนโดยเน้นหลักฐานการเรียน” ☜(ˆ▿ˆc)

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2564
เรื่อง “การเรียนการสอนนักศึกษาจีน” ☜(ˆ▿ˆc)

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2564
เรื่อง “การวิจัยเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับ Hypermedia” ☜(ˆ▿ˆc)

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2564
เรื่อง “การเรียนการสอนนักศึกษาจีน ครั้งที่2” ☜(ˆ▿ˆc)

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5/2564
เรื่อง “การออกแบบงานวิจัยหนังไทย” ☜(ˆ▿ˆc)

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 6/2564
เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาจีน ครั้งที่ 3”  ☜(ˆ▿ˆc)

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 7/2564
เรื่อง “การออกแบบงานวิจัยภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 2” ☜(ˆ▿ˆc)

ปีการศึกษา 2563

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2563
เรื่อง “จอใหญ่ ปะทะ จอเล็ก : การผลิตเนื้อหาข้ามสื่อครั้งที่ 1” 
ครั้งที่1 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะ 19-704

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2563
เรื่อง “นิยามการสื่อสารเพื่อการสอนและการวิจัยทางนิเทศศาสตร์” 
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะ 19-704

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2563
เรื่อง “การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ : จากทฤษฎีสู่นาฏกรรมร่วมสมัย” 
ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะ 19-704

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2563
เรื่อง “การผลิตเนื้อหาในยุคหลอมรวม ครั้งที่ 2” 
ครั้งที่ 4 วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะ 19-704

ปีการศึกษา 2562

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2562
เรื่อง “การเผยแพร่งานวิจัยและสร้างสรรค์สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร”
กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะ 19-704

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2562
เรื่อง “ทิศทางการสอนของคณะนิเทศศาสตร์ในปี 2562-2563”
กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะ 19-704

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2562
เรื่อง “การผลิตเนื้อหาในยุคดิจิทัล”
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะ 19-704

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2562
เรื่อง “งานสร้างสรรค์จากทฤษฎีไร้ระเบียบ”
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะ 19-704

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5/2562
เรื่อง “บทบาทผู้สอนในฐานะกัปตันเรือทะเล” ☜(ˆ▿ˆc)
มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะ 19-704

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 6/2562
เรื่อง “การปรับปรุงเนื้อหาสำหรับสอนในรายวิชาพื้นฐาน 140-xxx”
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคณะ 19-704

✔ ✍ สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 7/2562
เรื่อง “การใช้ Microsoft Team เพื่อการเรียนการสอน”
มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะ 19-704

ปีการศึกษา 2561

สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2561
เรื่อง “การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนของคณะฯ”
วันพุธที่ 19 กันยายน เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะ 19-704

สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2561
เรื่อง “งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ series II”
วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกานี้ เวลา 13.00-13.45 น. ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ 19-704

สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2561
เรื่อง “การประเมินผลการเรียนการสอนแบบโครงงาน”
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 19-701

สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2561
เรื่อง “เราจะแก้ไขสื่อสังคมอย่างไรก่อนที่จะสายเกินไป: ข้อคิดเห็นจาก TIME (Jan 2019)
วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.10-13.00 น. ณ ห้อง 19-704

สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5/2561
เรื่อง “แนวทางการออกข้อสอบปลายภาควิชาปฏิบัติการ” วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 12.15-13.00 น. ณ ห้อง 19-704

ปีการศึกษา 2560

การจัดการความรู้ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรื่อง กระบวนการหลังสหกิจศึกษา 2559

การจัดการความรู้ครั้งที่ 2 และ 5  ปีการศึกษา 2560 เรื่อง การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์

การจัดการความรู้ครั้งที่ 3 เรื่อง การผลิตงานสร้างสรรค์ทางการถ่ายภาพ

การจัดการความรู้ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เรื่อง ทัศนะวิธีวิทยาชาติพันธุ์วรรณนาในโรมาเนีย

การจัดการความรู้ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

การจัดการความรู้ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560 เรื่อง การวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

การจัดการความรู้ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2560 เรื่อง การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพและงานสร้างสรรค์ตามแบบจำลอง

การจัดการความรู้ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 เรื่อง การประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่

ปีการศึกษา 2559

 การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 การทำวิจัยแบบกรณีศึกษา

 การทำวิจัยแบบกรณีศึกษา (ต่อ) ตอน จากการวิจัยกรณีศึกษาเรื่องผลกระทบสื่อมวลชน

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

 การข้ามผ่านทางการสื่อสาร

***เอกสารการวิจัยแบบกรณีศึกษา


ปีการศึกษา 2558

 การสื่อสารคือการแบ่งปัน

 What is communication ?

 Sign is Signification

 Semiotic Research

การฟื้นฟูสมรรถณะทางการสอนและการวิจัยทางนิเทศศาสตร์

HTML 5 กับแนวการเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร์


ปีการศึกษา 2557

 แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

 การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping

 Research Clinic : การวิจัยทางการสื่อสารแต่ละสาขา

 Research Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร