พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล

หัวหน้าภาค

สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์

อาจารย์ประจำ

นศ.บ. (ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสยาม
ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธีรวันท์ โอภาสบุตร

อาจารย์ประจำ

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี

อาจารย์ประจำ

ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศศ.ม. (สื่อสารประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์