ชื่อ-สกุล พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล
ตำแหน่ง หัวหน้าภาค
ห้องพัก 19-702
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 081 772 2680
E-mail ploychanok_s@hotmail.com
Facebook aommie.ploychanok
คุณวุฒิ สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ชื่อ-สกุล ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 15-405
หมายเลขภายใน 5167
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 081 855 7071
E-mail Srisattarat4@gmail.com
Facebook kob.supaporn.5
คุณวุฒิ นศ.บ. (ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสยาม
ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการจัดทำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนากลุ่มหัตถอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2559-2560)
หัวหน้าโครงการประเมินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน (2560)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสราภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ 


ชื่อ-สกุล ธีรวันท์ โอภาสบุตร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)    –
E-mail o.teerawan@gmail.com
Facebook     –
คุณวุฒิ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานบทความวิชาการ 2557 “พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความแข็งแกร่งให้วัฒนธรรมองค์กร: สืบสาน สอดส่อง ประสานความเข้าใจในสภาวะการเปลี่ยนแปลง”
2559 “แนวทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรีของสตรี”
2560 “การวางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา โครงการเดิน – วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”


ชื่อ-สกุล ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 095 517 3865
E-mail meinnameoom@hotmail.com
Facebook
คุณวุฒิ ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศศ.ม. (สื่อสารประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผลงานวิจัย 2557 การสื่อสารข่าวกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ในสื่อสิ่งพิมพ์ไทย การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยสยาม
2558 การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิเมาไม่ขับ การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยสยาม.
2559 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (งานวิจัยร่วมกับสุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์,สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร)การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยสยาม.
2560 สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์องค์กร การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยสยาม.