อาจารย์ประกิจ อาษา

หัวหน้าภาค

อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์

เลขานุการ

อาจารย์กฤติกา นพรัตน์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ปฐมพงษ์ ท่าข้าม

อาจารย์ประจำ