ชื่อ-สกุล ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
ตำแหน่ง หัวหน้าภาค
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 082 072 0007
E-mail piyasak.cho@siam.edu
Facebook nitade2010
คุณวุฒิ นศ.บ. (การโฆษณา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ชื่อ-สกุล ปวรรศ จันทร์เพ็ญ
ตำแหน่ง
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
E-mail
Facebook
คุณวุฒิ นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นศ.ม. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ชื่อ-สกุล ฐานทัศน์ ชมภูพล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 095 516 4241
E-mail c.thanatat@gmail.com
Facebook ajarn.thanatat
คุณวุฒิ บช.บ. (การบัญชี)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ชื่อ-สกุล เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
ตำแหน่ง เลขานุการ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 099 806 4699
E-mail Siamradio09 @gmail. Com
Facebook why.ekkasit
คุณวุฒิ นศ.บ. (การโฆษณา)มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผลงานบทความวิชาการ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแอพพลิเคชัน JOOX MUSIC THAILAND