ชื่อ-สกุล  มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ
ตำแหน่ง หัวหน้าภาค
ห้องพัก 15-404
หมายเลขภายใน 5367
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 081 339 4027
E-mail monsak_m@hotmail.com
Facebook  มน นิเทศ
คุณวุฒิ นศ.บ. (ภาพยนตร์และภาพนิ่ง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล


ชื่อ-สกุล ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
ตำแหน่ง เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ 
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 092 909 9916
E-mail winter-nut@hotmail.com
Facebook singnongsaung.nutthawut
คุณวุฒิ  นศ.บ. (การโฆษณา) (เกียรตินิยมฯ) มหาวิทยาลัยสยาม
 นศ.ม. (บริหารการสื่อสาร)มหาวิทยาลัยสยาม


ชื่อ-สกุล  สมคะเน วรวิวัฒน์
ตำแหน่ง
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
E-mail
Facebook
คุณวุฒิ นศ.บ.(ภาพยนตร์และวีดิทัศน์) มหาวิทยาลัยรังสิต
ว.ม. (บริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรีสุทธิ เรืองรัตน์สุนทร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 15-404
หมายเลขภายใน 5367
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 085 -7022175
E-mail mr_sutthi@hotmail.com
Facebook mr_sutthi
คุณวุฒิ  คบ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ชื่อ-สกุล ณัฏฐพล อมรทัต
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 081 644 7260
E-mail filmaop99@gmail.com
Facebook filmaop
คุณวุฒิ  นศ.บ. (วิทยุ-โทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 นศ.ม. (การภาพยนตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ชื่อ-สกุล ยุทธนา สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 089 654 0694
E-mail yuttana.gae@gmail.com
Facebook    –
คุณวุฒิ  นศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)(เกียรตินิยมฯ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)มหาวิทยาลัยสยาม


ชื่อ-สกุล เจตน์จันทร์ เกิดสุข
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 085 677 5888
E-mail jatechan@yahoo.com
Facebook Jatechan Kirdsuk
คุณวุฒิ  ว.บ. (Journalism and Media Studies) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)มหาวิทยาลัยสยาม


ชื่อ-สกุล ประยุกต์ ศรีทองกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก
หมายเลขภายใน
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)  
E-mail
Facebook
คุณวุฒิ นศ.บ. (ภาพยนตร์และภาพนิ่ง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Advanced Diploma in Cinematography Brooks Institute of Photography, USA