ชื่อ-สกุล ชโลธร จันทะวงศ์
ตำแหน่ง หัวหน้าภาค
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)    –
E-mail Arm_chalotorn@hotmail.com
Facebook Armmo chalotorn
คุณวุฒิ ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.ม. (สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ชื่อ-สกุล  ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ
ตำแหน่ง
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
E-mail
Facebook
คุณวุฒิ ศศ.บ. (โบราณคดี-ภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นศ.ม. (สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ชื่อ-สกุล อนรรฆอร บุรมัธนานนท์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 086 343 0579
E-mail Kokochannel_tako@hotmail.com
Facebook Koko Channel
คุณวุฒิ ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)มหาวิทยาลัยศิลปากร
นศ.ม. (สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ชื่อ-สกุล  ธนกร พฤกษชาติถาวร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
E-mail
Facebook
คุณวุฒิ อ.บ. (ภาษาไทย)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.ม. (สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ชื่อ-สกุล จุฑารัตน์ การะเกตุ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 081 308 1159
E-mail jkarakate@yahoo.com
Facebook ice-yaa benedicita
คุณวุฒิ ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง)(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นศ.ม. (สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ชื่อ-สกุล  วณิชชา ภราดรสุธรรม
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
E-mail
Facebook
คุณวุฒิ  ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 นศ.ม. (สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย