มาตรฐานและการดำเนินงานสหกิจศึกษา

มาตรฐานและการดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 Download เอกสารมาตรฐานและการดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Download คู่มือสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2560


 เอกสารสหกิจศึกษา

เอกสาร CA-COOP 01    แบบสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา

เอกสาร CA-COOP 02   แบบตอบรับและเสนองานนักศึกษาสหกิจศึกษา

เอกสาร CA-COOP 03    แบบแจ้งชื่อรายงานและรายละเอียดเนื้อหารายงาน

เอกสาร CA-COOP 04    แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา

เอกสาร CA-COOP 05   แบบประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เอกสาร CA-COOP 06    แบบประเมินการสอบและนาเสนอรายงานสหกิจศึกษา

Share this post with your friends