วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 15 ฉบับที่ 18

 >> ส่วนนำวารสารนิเทศสยามปริทัศน์
1. ห้องหุ่น : ศิลป์แห่งบทละครที่ไม่จางหาย
2 การใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่และส่งเสริมของสโมสรฟุตบอล พะเยาเอฟซี
3 รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก : บทบาทของสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ?
4 Changes in Space, Place and the Role of Thai Classical Puppet Theater “Joe Louis”
5 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรม: กรณีศึกษาจิตรกรรมร่วมสมัยนิทรรศการ “อิทส์มี”
6 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ “รายการ แอนิเมชั่นคลับ” ซีซั่น 1
7 การสร้างสรรค์สัญลักษณ์ในเครื่องแต่งกายตัวละครกรณีศึกษาภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์เรื่อง มหาศึกชิงบัลลังก์
8 กระบวนการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางในการแสดงชุด “วิถีแห่งสุวรรณภูมิ”
9 การสร้างสรรค์ภาพถ่ายความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (Long Exposure) ด้วยฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์
10 การออกแบบแอปพลิเคชั่นเพื่อแนะนำการบริโภคผลไม้ไทย
11 การออกแบบสัญลักษณ์แสดงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่สะท้อนผลิตภัณฑ์ 3 จังหวัดภาคเหนือ
12 การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
13 เลขนศิลป์เพื่อการนำเสนอบุคลิกสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์
14 พฤติกรรมการสื่อสารและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการทำงานของผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเนชั่น
15 การพัฒนาการสื่อสารเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เลือกสรร
16 กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คัดสรร
17 การวิเคราะห์การออกแบบและสื่อความหมายบนบรรจุภัณฑ์ของขนมขบเคี้ยวที่คัดสรร
18 อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อลูกค้าชาวมุสลิมในการใช้สื่อเฟซบุ๊ก เพื่อตัดสินใจใช้บริการ : กรณีศึกษาร้านอาหารอิบติซาม
19 วิจารณ์หนังสือ ‘หลักนิเทศศาสตร์’ ของ อาจารย์พิชญาพร ประครองใจ
 >> ข้อมูลผู้เขียนบทความ

 

Share this post with your friends