สำนักคณบดี


ชื่อ-สกุล รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ตำแหน่ง คณบดี
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
E-mail
Facebook
คุณวุฒิ ร.บ.รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมฯ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Political Science), The Ohio State University, U.S.A.
Ph.D., Communication, The Ohio State University, U.S.A.


ชื่อ-สกุล นางสาวจิตราทิพย์ บุญพิทักษ์
ตำแหน่ง เลขานุการคณะ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 086 799 5731
E-mail Tip3zy@hotmail.com
Facebook JittraTip Bunpitak
คุณวุฒิ คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ (ธุรกิจอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ