สำนักคณบดี


ชื่อ-สกุล รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ตำแหน่ง คณบดี
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
E-mail
Facebook
คุณวุฒิ ร.บ.รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมฯ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Political Science), The Ohio State University, U.S.A.
Ph.D., Communication, The Ohio State University, U.S.A.


ชื่อ-สกุล นางสาววลัยวรรณ สีคำ
ตำแหน่ง เลขานุการคณะ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 081 399 1137
E-mail imim_0304@hotmail.com
Facebook Waraiwan Srikum
คุณวุฒิ นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์) มหาวิทยาลัยสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *