สำนักคณบดี

รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ

คณบดี

ร.บ.รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมฯ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Political Science), The Ohio State University, U.S.A.
Ph.D., Communication, The Ohio State University, U.S.A.

นางสาวจิตราทิพย์ บุญพิทักษ์

เลขานุการคณะ

คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ (ธุรกิจอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ