ข้อมูลหนังสือ

    1. บทความวิชาการเนื่องในวาระการจัดแสดงภาพถ่ายนานาชาติครบ 10 ปี
      การสื่อสารภาพถ่ายเพื่อสังคม : นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติเครือข่ายนิเทศศาสตร์
      ผู้เขียน : เครือข่ายนิเทศศาสตร์
    2. การถ่ายภาพมืออาชีพ Professional Photography