หลักสูตรคณะนิเทศศาสตร์

        ปัจจุบัน คณะนิเทศศาสตร์ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในสาขาวิชาที่สนใจทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 หลักสูตร จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร และ ปริญญาโท 1 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1.    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ (รหัส 25521811103079) เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
2.    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (รหัส 25521811103068) เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
3.    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา (รหัส 25521811103665) เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
4.    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล (รหัส 25501811100996) เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
5.    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ (รหัส 25541811100956) เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
6.    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง (รหัส 25561811102916) เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

หลักสูตรระดับปริญญาโท
1.    หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (รหัส 25521811106962) เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556