คุณวุฒิ

ระดับปริญญาโท

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี 

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิชาการ

ปีการศึกษา 2559

 Download ::  ‘สงครามข่าว’ Breaking News (การประชุมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7) หน้า 126 – 127

Leave a Reply

Your email address will not be published.