คุณวุฒิ

ระดับปริญญาโท

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ผลงานวิชาการ

ปีการศึกษา 2559

 Download :: การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงในละครหลังข่าว (รายงานสืบเนื่องจากการประชุมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7 ) หน้า 117 – 125  

Leave a Reply

Your email address will not be published.