คุณวุฒิ

ระดับปริญญาโท

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ระดับปริญญาตรี

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงานวิชาการ

ปีการศึกษา 2559

 Download :: การวิเคราะห์อภิมานรายงานสหกิจศึกษาด้านการรายงานข่าวของภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (รายงานสืบเนื่องจากการประชุมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7 ) หน้า 102 – 109 

 Download :: การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน:การเรียนรู้ตามสภาพจริงของนักศึกษาภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 15 ฉบับที่ 19 ประจำปี 2559) หน้า 93 – 102 

 

ปีการศึกษา 2558

 Download :: การใช้วงจรควบคุมคุณภาพพีดีซีเอ (PDCA) ในการจัดทำหนังสือพิมพ์สยามเพรส ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 14 ฉบับที่ 17 ประจำปี 2558)

 

ปีการศึกษา 2557

 Download :: ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ (วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับที่ 15 ประจำปี 2557)

 

ปีการศึกษา 2555

 Download :: การวิจัยในชั้นเรียน การใช้วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ในการออกแบบวารสารเฉพาะกิจ ‘นิเทศสาส์น’ ปีการศึกษา 2555

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.