แหล่งทุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ http://www.nrct.net
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย http://www.trf.or.th
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th
สำนักงบประมาณ

http://www.bb.go.th

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

http://www.krisdika.go.th

เครือข่ายกาญจนาภิเษก

http://www.kanchanapisek.or.th

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

http://www.nstda.or.th

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

http://www.nectec.or.th

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

http://www.mtec.or.th

ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

http://www.biotec.or.th

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

http://www.hsri.or.th

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

http://www.fda.moph.go.th

สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน

http://www.nfe.go.th

กรมควบคุมมลพิษ 

http://www.pcd.go.th

กรมการศึกษานอกโรงเรียน

http://www.nfe.go.th

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

http://www.dip.go.th

กรมป่าไม้

http://www.forest.go.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

http://www.tourismthailand.org

มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย

http://www.bot.or.th

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

http://www.ipst.ac.th

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

http://www.clt.or.th

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

http://www.ftpi.or.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

http://www.eppo.go.th

มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต

http://dmh2001.com

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย 

http://www.thaiappraisal.org

มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย

http://www.bot.or.th

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)

http://www.sac.or.th

สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

http://www.thaiantitobacco.com

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

http://www.clt.or.th