RTF นำทีมชนะเลิศ Film Battle ของเครือข่ายนิเทศศาสตร์

RTF นำทีมชนะเลิศ Film Battle ของเครือข่ายนิเทศศาสตร์

นักศึกษา ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ นายธีรนันธ์ นิตย์งาม นำทีม jumphen production ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดในโครงการแข่งขันภาพยนตร์สั้น Film Battle ของเครือข่ายนิเทศศาสตร์

นักศึกษา ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ นายธีรนันธ์ นิตย์งาม นำทีม jumphen production ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดในโครงการแข่งขันภาพยนตร์สั้น Film Battle ของเครือข่ายนิเทศศาสตร์

คลิกเพื่อชมผลงานภาพยนตร์ เรื่อง “P I T H”

 
ตามนโยบายของเครือข่ายนิเทศศาสตร์ โดยประธานเครือข่าย รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ มีความตั้งใจให้เกิดการเรียนรู้ในสภาพการณ์จริงจึงจัดการประกวด Film Battle ขึ้น ซึ่งมีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพ โดยมีสถาบันการศึกษานิเทศศาสตร์เข้าร่วมกว่า 10 สถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันกันตนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ฯลฯ


การจัดการแข่งขัน มีขั้ยตอนที่สำคัญ คือ ในวันที่ 12 มีนาคม ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จะได้รับโจทย์การแข่งขัน พร้อมทั้งจับกลุ่มคละสถาบัน เป็นจำนวน 5 กลุ่ม แล้วนำเสนอโปรเจคภาพยนตร์สั้น และในวันที่ 13 มีนาคม จะดำเนินการผลิต ถ่ายทำ และตัดต่อ และจะนำเสนองานเพื่อคัดเลือกตัดสินในวันที่ 20 มีนาคม