SWOT คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

 จุดแข็งของคณะนิเทศศาสตร์ 

Strengths

 • มีการทำงานที่เป็นระบบ และกลไก และใช้วงจรประกันคุณภาพในการดำเนินงานที่อยู่ในระดับดีมาก
 • ผู้บริหาร(คณบดี) มีวิสัยทัศน์ ในการบริหารงานในระดับคณะฯ
 • นโยบายของคณะฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาคณาจารย์ในด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ
 • คณะฯมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 จุดอ่อนของคณะนิเทศศาสตร์ 

Weaknesses

 • อุปกรณ์การเรียน การสอน ยังไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา
 • คณาจารย์ส่วนใหญ่ยังไม่มีตำแหน่งวิชาการ
 • ยอดของนักศึกษาลดน้อยลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมา
 • บางครั้งการเดินทางที่สะดวกมากขึ้นอาจทำให้นักศึกษามีโอกาสเข้าไปเรียนในย่านเศรษฐกิจได้

 โอกาสของคณะนิเทศศาสตร์ 

Opportunities

 • ยังคงมีนักศึกษาสนใจเรียนในคณะนิเทศศาสตร์เนื่องจากตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตที่จบในคณะนิเทศศาสตร์อยู่พอสมควร
 • ความต้องการของตลาดแรงงานยังคงมีอยู่ เนื่องจากธุรกิจสื่อสารมวลชนมีการแข่งขันกันสูง
 • สามารถประยุกต์ให้เข้ากับการทำงานในสายอาชีพอื่นๆได้เป็นอย่างดี
 • ปัจจุบันสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมาก คณะฯสามารถปรับให้เข้ากับยุคสมัยได้ไม่ยาก

 ภัยคุกคามของคณะนิเทศศาสตร์ 

Threats

 • อัตราการเกิดของประชากรลดน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้มหาวิทยาลัยของรัฐปรับกลยุทธ์ในการรับนักเรียนเพื่อมาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีความง่ายขึ้น
 • ค่าเทอมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในย่านฝั่งธนบุรี ทำให้นักศึกษามาเรียนในมหาวิทยาลัยสยามลดน้อยลง
 • มีคู่แข่งที่อยู่ในย่านฝั่งธนบุรี เช่น ม.ราชภัฎธนบุรีบ้านสมเด็จ รวมทั้ง กรุงเทพธนบุรีที่เปิดคณะนิเทศศาสตร์เหมือนกัน มีค่าเทอมไม่สูงมาก และมีการพัฒนาในด้านการเรียน การสอน รวมทั้งอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย
 • ปัจจุบันการเรียน การสอน ได้เปลี่ยนไปตามยุค ตามสมัย บางมหาวิทยาลัยมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการเรียน การสอนทำให้นักศึกษามีทางเลือกมากขึ้น

ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะนิเทศศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็ง และจุดอ่อน

 • ปัจจุบันคณะฯยังมีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตแต่มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนคณาจารย์ในด้านตำแหน่งทางวิชาการซึ่งจะทำให้คณาจารย์มีแรงจูงใจในการทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎในแต่ละท้องที่มีการพัฒนาคณาจารย์ในด้านงานวิจัย และหรืองานสร้างสรรค์ รวมทั้งเอกสารประกอบการสอน และตำรา ทำให้คณาจารย์มีแรงจูงใจ และมีตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น ถ้าคณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม สามารถผลักดันการขอตำแหน่งวิชาการได้ก็จะเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ และนักศึกษา ในระยะยาว
 • เมื่อคณะฯไม่มีอุปกรณ์การเรียน การสอนที่ทันสมัย ในอนาคตนักศึกษาก็จะลดน้อยลง และอาจจะส่งผลกระทบกับหลักสูตรที่เปิดในอนาคตอันใกล้ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *