ชื่อ : บทความวิชาการเนื่องในวาระการจัดแสดงภาพถ่ายนานาชาติครบ 10 ปี
การสื่อสารภาพถ่ายเพื่อสังคม : นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติเครือข่ายนิเทศศาสตร์
ผู้เขียน : เครือข่ายนิเทศศาสตร์
ISBN : 978-974-683-259-5
ปีพิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 154
ขนาด : 210 x 297

คลิกที่นี่เพื่อ Download บทความ

รายละเอียดหนังสือ :

เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ได้จัดทำนิทรรศการภาพนานาชาติถ่ายติดต่อกันมาตลอด 10 ปี โดยมีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ให้ความสนใจส่งรูปถ่ายเข้ามาแสดงเป็นจำนวนมากตลอดมา จุดมุ่งหมายหลักของนิทรรศการฯ ก็เพื่อให้คณาจารย์ที่สอนเรื่องการถ่ายภาพนิ่งในมหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศได้แสดงความสามารถทางวิชาการด้านการถ่ายภาพนิ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน ทั้งนี้เพราะภาพถ่ายเป็นทักษะสำคัญทางการสื่อสาร ดังนั้นการจัดนิทรรศการฯ จึงเป็นการกระตุ้นเร้าให้อาจารย์ผู้สอนการถ่ายภาพได้ฝึกหาประสบการณ์ตรงเพื่อนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนถ่ายภาพนิ่งซึ่งเป็นวิชาหลักของนิเทศศาสตร์

ดังนั้นหนังสือบทความวิชาการฉบับนี้จึงเป็นการรวบรวมเอาประสบการณ์ตรงจากการถอดบทเรียนของการถ่ายภาพมาสร้างองค์ความรู้ และบันทึกเพื่อการนำมาใช้เพื่อการศึกษา

การจัดทำหนังสือรวบรวมบทความฉบับนี้ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่รวมกันส่งภาพถ่ายมาร่วมแสดงในนิทรรศการฯ ตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา รวมทั้งขอขอบคุณมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการจัดงานนิทรรศการฯ อย่างดียิ่งตลอดมา