งานวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ในปีการศึกษา 2558 คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามมีผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ โดยสามารถจำแนกเป็นข้อมูลดังนี้ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 8.1 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน – 8.1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – 8.1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ – 8.1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – 8.2 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,704,600 8.2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – 8.2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ – 8.2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,704,600 8.3 จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 49 8.3.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – 8.3.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ – 8.3.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 49 8.4 จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0 8.4.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – 8.4.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ – 8.4.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ […]

แหล่งทุน

แหล่งทุนวิจัย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.unisearch.chula.ac.th/ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ http://www.nrct.go.th/ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย http://www.trf.or.th/

แหล่งอบรม

แหล่งอบรม สัมมนาด้านนิเทศศาสตร์ สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ http://www.btrt60.com/ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมการประชาสัมพันธ์ http://training.prd.go.th/ สถาบันปัญญาธุรกิจ โดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และ Nation University http://www.bangkokbiznews.com/training Kantana Traning Center http://www.artbangkok.com/

แหล่งศึกษาต่อด้านนิเทศศาสตร์

รายชื่อสถาบันศึกษาต่อด้านนิเทศศาสตร์ ศึกษาต่อในประเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.commarts.chula.ac.th/ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://203.131.210.100/graduate/ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://www.stou.ac.th/Schools/Sca/ScaNew/index.html คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต http://ca.rsu.ac.th/Course-Master.aspx คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://admission.bu.ac.th/ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://gscm.nida.ac.th/ ศึกษาต่อต่างประเทศ Master Global Media and Communication Studies  University of Bridgeport http://www.bridgeport.edu     M.Sc. Mass Communications Southern Illinois University Edwardsville http://www.siue.edu   M.A. Advertising and Public Relations The University of Alabama https://www.ua.edu   M.A. Cinematic Arts-Cinema & Media Studies […]

SWOT ANALYSIS คณะนิเทศศาสตร์ 2557 – 2558

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  จุดแข็งของคณะนิเทศศาสตร์ ·        มีการทำงานที่เป็นระบบ และกลไก และใช้วงจรประกันคุณภาพในการดำเนินงานที่อยู่ในระดับดีมาก ·                 ผู้บริหาร(คณบดี)มีวิสัยทัศน์ ในการบริหารงานในระดับคณะฯ ·          มีประสบการณ์ในระบบการจัดการเรียน การสอนตามสภาพที่เป็นจริง Block Learning  ที่สอดคล้องกับนโยบายของ สกอ. ·         นโยบายของคณะฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาคณาจารย์ในด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ ·        คณะฯมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เอกสารสรุปSWOTของคณะนิเทศศาสตร์ ปี 2557-2558 จุดอ่อนของคณะนิเทศศาสตร์ ·   คณาจารย์ในคณะฯส่วนใหญ่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ ·            […]

“Research Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร”

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์ การอบรมในหัวข้อ “Research Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง19-702 อาคาร 19 ชั้น 7 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยคณะกรรมการพัฒนาคณะสู่สถาบันเรียนรู้ จัดโครงการการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงเสวนาในหัวข้อ “Research Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร”  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์เป็นผู้นำการอบรม ซึ่งสามารถสรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้ 1.หัวข้อองค์ความรู้ “Research Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร” 2.ประเด็นปัญหา การวิจัยทางด้านการสื่อสารในแต่ละสาขาวิชามีแนวทาง และระเบียบวิธีที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องทราบว่าแนวทางที่เหมาะสมกับแต่ละสาขาคือลักษณะใด 3.แนวทางการศึกษา จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Research Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร”  พบว่าการค้นหาความรู้ ความจริงทางด้านการสื่อสารมีวิธีการที่หลากหลาย แต่ทั้งนี้วิธีการหนึ่งที่เหมาะสมและสามารถบูรณาการชั้นเรียนร่วมกับการวิจัยได้คือการที่อาจารย์ผู้สอนทำวิจัยเกี่ยวกับวิชาที่สอนโดยใช้ชิ้นงาน หรือให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนา การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนาในหัวข้อ “Research […]

“Research Clinic : การวิจัยทางการสื่อสารแต่ละสาขา”

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์ การอบรมในหัวข้อ “Research Clinic : การวิจัยทางการสื่อสารแต่ละสาขา” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-10.00 น. ณ ห้อง19-703 อาคาร 19 ชั้น 7 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยคณะกรรมการพัฒนาคณะสู่สถาบันเรียนรู้ จัดโครงการการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงเสวนาในหัวข้อ “Research Clinic : การวิจัยทางการสื่อสารแต่ละสาขา”  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์เป็นผู้นำการอบรม ซึ่งสามารถสรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้ 1.หัวข้อองค์ความรู้ “Research Clinic : การวิจัยทางการสื่อสารแต่ละสาขา” 2.ประเด็นปัญหา การวิจัยทางการสื่อสารในแต่ละสาขาควรมีลักษณะใด 3.แนวทางการศึกษา จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Research Clinic : การวิจัยทางการสื่อสารแต่ละสาขา”  พบว่าการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางการสื่อสารของอาจารย์ยังมีบางส่วนที่ไม่สอดคล้อง และนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ท่านคณบดีมีข้อเสนอแนะให้เริ่มการกำหนดหัวข้อวิจัยจากรายวิชาที่คณาจารย์แต่ละท่านสอน การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนา การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนาในหัวข้อ “Research Clinic : […]

การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์ การอบรมในหัวข้อ “การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping”   เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้อง19-703 อาคาร 19 ชั้น 7   คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงเสวนาในหัวข้อ “การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping”  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ  ติงศภัทิย์ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรในการอบรมให้แก่คณาจารย์ในคณะ ซึ่งสามารถสรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้ 1.หัวข้อองค์ความรู้ “การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping”     2.ประเด็นปัญหา การจัดทำมคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping มีวิธีการอย่างไร   […]

แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์ การอบรมในหัวข้อ “แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา”   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ 19-704 อาคาร 19 ชั้น 7   คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยคณะกรรมการสหกิจศึกษาและโครงงาน จัดโครงการการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา”    โดยมีอาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ประธานคณะกรรมการฯเป็นผู้นำการเสวนา ซึ่งสามารถสรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้ 1.หัวข้อองค์ความรู้ “แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา” 2.ประเด็นปัญหา แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษาควรมีลักษณะอย่างไร 3.แนวทางการศึกษา จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา”  พบว่ารูปแบบกิจกรรมการสอนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษายังไม่มีความหลากหลายน่าสนใจ คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปในแนวทางการสอนในรายวิชาดังกล่าว ในขั้นต้น(ภาคการศึกษานี้) ด้วยการจัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการตรงจากภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ กำหนดให้จัดอบรมวันที่ 28 มีนาคม 2558  การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนา   การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา” ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม […]