ประชุมมอบนโยบายแก่คณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประชุมมอบนโยบายแก่คณาจารย์ในคณะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 19-701

การประชุมวิชาการเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาสยาม จัดการจัดประชุมวิชาการ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5” ขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยมีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ สาขาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาการโฆษณา สาขาการประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อดิจิทัล สาขาวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสาขาสื่อสารการแสดง รวมทั้งสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านนิเทศศาสตร์และยังใช้เป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการตลอดจนวิทยานิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกที่ต้องการเผยแพร่ผลงาน ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านนิเทศศาสตร์   

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตนิเทศศาสตร์

          วันที่ 14 สิงหาคม 2558 บัณพิตคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเข้าพิธีซ้อมใหญ่รับประมานปริญญาบัตร  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ก่อนจะมีพิธีประทานปริญญาบัตรจากพระวรวงศ์เทอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันศุกร์ ที่ 4 กันยายนต่อไป .. ในการนี้คณบดี คณาจารย์ บุคลาการคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่มีความมานะอุตสาหะ จนสำเร็จการศึกษาตามที่ตัวท่านและครอบครัวปรารถนา ตลอดระยะเวลาที่ท่านศึกษาและใช้ชีวิตในคณะนิเทศศาสตร์นั้น คณะฯได้บ่มเพาะให้ทุกท่านเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะนักนิเทศศาสตร์ และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติสู่ความยั่งยืนสืบไป 

JR คว้าที่ 1 ผู้ผลิตข่าวดิจิทัล

นักศึกษาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์เข้าร่วมการอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 .ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ NECTEC (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) โดยการอบรมมีการฝึกทำ Website ข่าวออนไลน์เพื่อฝึกปฏิบัติงานข่าว การวางแผนการตลาด ร่วมถึงการออกแบบดีไซน์หน้า Website ในการนี้  นางสาวมิน แซ่จัง นางสาวนริศรา สาลีวงค์ นางสาวฐิภาภรณ์ สากลวารี (นักศึกษาการหนังสือพิมพ์ฯ) และเพื่อนต่างสถาบันได้เสนอข่าวประเด็นเด็กเยาวชนสถานพินิจซึ่งได้รับรางวัลที่ 1 และนางสาวสุนิษา บุญเดชได้รับรางวัลชมเชย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 4 ด้วยนะคะ      

น.ศ. JR ผ่านการคัดเลือกอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัล

ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 โดยพิจารณาจากการเขียนบทความเกี่ยวกับข่าวดิจิทัลจากนักศึกษาทั่วประเทศ โดยผู้ผ่านการพิจารณามีรายชื่อต่อไปนี้ (1) นางสาวมิน แซ่จัง – JR’57(2) นางสาวนริศรา สาลีวงค์ – JR’56(3) นางสาวสุนิษา บุญเดช – JR’56(4) นางสาวฐิภาภรณ์ สากลวารี – JR’56   โดยตัวแทนนักศึกษาจะเข้าร่วมโครงการในวันศุกร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ NECTEC (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) ขอเป็นกำลังใจให้ในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในครั้งนี้นะคะ

รับสมัครนักศึกษาใหม่

” เติมเต็มทุกความฝัน – ครบถ้วนทุกสาขาวิชา ” คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 บัดนี้เป็นต้นไป >> สนใจติดต่อ 02 457 0068 – 02 867 8000 – 02 868 6000 ต่อ 5409 หรือ 5151 นะคะ    

นักศึกษาดีเด่นสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) มอบใบประกาศเกียรติประวัติแก่ นางสาววัชรี ภูรักษา (เวย์ JR’54) ที่เข้ารอบสุดท้าย (Final Lists) ในการพิจารณารางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น พุทธศักราช 2557  นางสาววัชรี ภูรักษา (เวย์ JR’54) เป็นนักศึกษาภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีผลการเรียนดี (3.82) ความประพฤติเรียบร้อย ร่วมกิจกรรมของคณะฯ และภาควิชาฯ ด้านกิจกรรมเวย์รับตำแหน่งประธานนักศึกษาภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปีการศึกษา 2557 ตลอดระยะเวลา 4 ปี นางสาววัชรี ภูรักษาสร้างความภูมิใจให้แก่คณาจารย์เสมอมา คณะนิเทศศาตร์ขอยกย่องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาด้วยนะคะ 

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ จัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ในหัวข้อ “วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม บนความแตกต่าง Way of Life, Traditions and Cultures on the Differences”  โดยมีการนำเสนอมุมมองที่แตกต่างผ่านเลนส์  เพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิต อารมณ์และความรู้สึกในมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งจะนำมาเป็นเรื่องราวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรม ที่มีทั้งคุณค่าและประสบการณ์ ภายใต้ความประทับใจ  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย  มงคลวนิช  อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยามเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ซึ่งมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร