รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์

คลิกที่ Link เพื่อเปิดชมด้วย PDF

ปีการศึกษา 2560

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 : 13 มกราคม 2560

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 : 3 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 : 4 มีนาคม 2560

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 : 19 เมษายน 2560

รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 : 2 พฤษภาคม 2560

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 : 7 มิถุนายน 2560

รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 : 7 กรกฎาคม 2560

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 : 11 สิงหาคม 2560

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 : 8 กันยายน 2560

รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2560 : 14 ตุลาคม 2560

รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2560 : 17 พฤศจิกายน 2560

รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560 : 9 ธันวาคม 2560

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 : 4 มกราคม 2561

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 : 2 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 : 10 มีนาคม 2561

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 : 4 เมษายน 2561

รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 : 4 พฤษภาคม 2561

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 : 8 มิถุนายน 2561

รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 : 11 กรกฎาคม 2561


ปีการศึกษา 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 : 13 มกราคม 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 : 3 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559 : 9 มีนาคม 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 : 7 เมษายน 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559 : 4 พฤษภาคม 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559 : 4 มิถุนายน 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559 : 8 กรกฎาคม 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559 : 4 สิงหาคม 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559 : 3 กันยายน 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2559 : 6 ตุลาคม 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2559 : 5 พฤศจิกายน 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2559 : 9 ธันวาคม 2559


ปีการศึกษา 2558

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558 : 4 สิงหาคม 2558

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558 : 16 กันยายน 2558

รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558 : 14 ตุลาคม 2558

รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2558 : 4 พฤศจิกายน 2558

รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2558 : 2 ธันวาคม 2558

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 : 13 มกราคม 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 : 3 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559 : 9 มีนาคม 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 : 7 เมษายน 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559 : 4 พฤษภาคม 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559 : 4 มิถุนายน 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559 : 8 กรกฎาคม 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559 : 4 สิงหาคม 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *